0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

1K Epoxy Primer Spray - Epoksi prajmer sprej

Šifra: AK - 88179
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 400 ml
Epoxy primer spray je večnamenski temeljni premaz, ki zagotavlja odlično adhezivnost in preprečuje nastanek korozije na pločevini, pocinkanem jeklu, aluminiju in eloksiranem aluminiju.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
19,76 €
Cena brez DDV:
16,20 €

Značilnosti in prednosti izdelka so naslednje:

  • Najboljši oprijem in preprečevanje korozije na jeklu, pocinkanem jeklu, aluminiju in GRP-ju
  • Dober pretok
  • Hitro sušenje
  • Lahko se prebarva s sistemi na vodni osnovi in topilih
  • Primerno za uporabo na mokri podlagi
  • Ponuja dobro izolacijo pred vlago
  • Barva: siva

Področje uporabe:                

Primeren je kot temeljni premaz za oprijem in preprečevanje korozije za hitra popravila na očiščenih in brušenih površinah iz jekla, pocinkanega jekla, aluminija, steklenih vlaken, na starih prepleskanih površinah in na plastičnih delih, obdelanih s pospeševalcem adhezije.

 
 
 


 
 

Nevarno

Vsebuje: butanol, acetone, n-butyl acetate.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 C°/122 F°. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.