0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

1K-Epoxy-Primer - Epoksi prajmer sprej

Šifra: AK - 88179
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 400 ml
Epoxy primer spray je večnamenski temeljni premaz, ki zagotavlja odlično adhezivnost in preprečuje nastanek korozije na pločevini, pocinkanem jeklu, aluminiju in eloksiranem aluminiju.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
19,76 €
Cena brez DDV:
16,20 €

Značilnosti in prednosti izdelka so naslednje:

  • Najboljši oprijem in preprečevanje korozije na jeklu, pocinkanem jeklu, aluminiju in GRP-ju
  • Dober pretok
  • Hitro sušenje
  • Lahko se prebarva s sistemi na vodni osnovi in topilih
  • Primerno za uporabo na mokri podlagi
  • Ponuja dobro izolacijo pred vlago
  • Barva: siva

Področje uporabe:                

Primeren je kot temeljni premaz za oprijem in preprečevanje korozije za hitra popravila na očiščenih in brušenih površinah iz jekla, pocinkanega jekla, aluminija, steklenih vlaken, na starih prepleskanih površinah in na plastičnih delih, obdelanih s pospeševalcem adhezije.

 
 
 


 
 

Nevarno
Vsebuje: Butanol; Aceton; phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]; n-Butil acetat
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.