0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Tighter Bond Primer - Prajmer

Šifra: TBP - 34586
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Prajmer pospešuje oprijemljivost materiala na zahtevnih površinah. Priporočena uporaba z dvostransko lepilnih trakov na površinah, kjer je lepljivost površin zelo nizka, npr. plastični odbijači.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
30,99 €
Cena brez DDV:
25,40 €
Prajmer pospešuje oprijemljivost materiala na zahtevnih površinah. Priporočena uporaba z dvostransko lepilnih trakov na površinah, kjer je lepljivost površin zelo nizka, npr. plastični odbijači.
 
• Ekonomičen, zagotovi boljši oprijem
• Uporabite z dvostransko lepilnimi trakovi
• Razvit za uporabo na vseh barvanih površinah
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični; Izopropil alkohol 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroči draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzivati bruhanja.P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.