0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Tighter Bond Primer - Prajmer

Šifra: TBP - 34586
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Prajmer pospešuje oprijemljivost materiala na zahtevnih površinah. Priporočena uporaba z dvostransko lepilnih trakov na površinah, kjer je lepljivost površin zelo nizka, npr. plastični odbijači.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
30,99 €
Cena brez DDV:
25,40 €
Prajmer pospešuje oprijemljivost materiala na zahtevnih površinah. Priporočena uporaba z dvostransko lepilnih trakov na površinah, kjer je lepljivost površin zelo nizka, npr. plastični odbijači.
 
  • Ekonomičen, zagotovi boljši oprijem
  • Uporabite z dvostransko lepilnimi trakovi
  • Razvit za uporabo na vseh barvanih površinah
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični; Izopropil alkohol

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu zM lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.