0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Construction Primer - Konstrukcijski prajmer

Šifra: CP - 86183
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Vrhunsko, tekoči premaz za zaščito pred rjo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
24,95 €
Cena brez DDV:
20,45 €
Vrhunsko, tekoči premaz za zaščito površin pred rjo.
 
  • Barva za zaščito proti rji 
  • Odličen oprijem na površini
  • Dobra vremenska odpornost
  • Ne vsebuje težkih kovin in zelo strupenih dodatkov 
  • Visoka mehanska trdnost in fleksibilnost
  • Primeren za kovine, les in stare barve
 
 

Nevarno
Vsebuje: aceton 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019 / 1148, Člen 9. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.