0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Epoxy Primer - Epoxy prajmer

Šifra: EPXP - 86375
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Zagotavlja dober oprijem lepil in zaščito pred korozijo.  Se hitro suši, nanos je možen na jeklo, galvanizirano jeklo, aluminij, pleksi steklo. Nudi zaščito pred vlago.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
28,30 €
Cena brez DDV:
23,20 €
Zagotavlja dober oprijem lepil in zaščito pred korozijo.  
 
  • Se hitro suši
  • Lahko se ga prebarva po 12-15 min (pri 20oC)
  • Nanos je možen na jeklo, galvanizirano jeklo, aluminij, pleksi steklo
  • Nudi zaščito pred vlago.
 
 

Nevarno
Vsebuje: Butanol; n-Butil acetat; Digilcidil eter bisfenola A; aceton
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.