0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Bitumen- Unterbodenschutz - Bitumenska zaščita podvozja

Šifra: AK - 90011
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 1 l
AKEMI® Bitumen Undercoating Spray Gun je zaščita pred kamni na osnovi bitumna, raztopljenega v belem špiritu, sintetičnih smolah in snovi, ki preprečuje nastajanje korozije.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,23 €
Cena brez DDV:
13,30 €

AKEMI® Bitumen Undercoating Spray Gun je zaščita pred kamni na osnovi bitumna, raztopljenega v belem špiritu, sintetičnih smolah in snovi, ki preprečuje nastajanje korozije. Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

  • zelo učinkovit proti rji, udarcem kamna in koroziji, ki jo povzročata vlaga in sol
  • nanos ne kaplja
  • močan oprijem
  • združljiv s površinami iz PVC-ja
  • zelo dober oprijem na železo, jeklo, les (sušen)
  • strdi v oprijemljiv, nelepljiv in trden elastičen film
  • visoka odpornost proti obrabi
  • zelo dobre lastnosti dušenja zvoka
  • zelo dobra termična stabilnost in nizkotemperaturna fleksibilnost
  • brez voska in silikona

AKEMI® Bitumen Undercoating Spray Gun se običajno uporablja kot zaščita pred udarci gramoza na pragovih, sprednji strani, stranskih ploščah in kolotekih ter tudi za popravilo podvozja avtomobilov, počitniških prikolic in prikolic.

 
 

Nevarno
Vsebuje: nafta (nafta), lahka, obdelana z vodikom
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.