0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Unterbodenschutz Überlackierbar (Aerosol) - Zaščita podvozja

Šifra: CA M - 603615
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
CARAMBA Zaščita podvozja je visoko kakovostno zaščitno sredstvo, ki se lahko naknadno lakira in je namenjeno za zaščito pred udarci kamenja za dno in vidne dele vozila.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,10 €
Cena brez DDV:
9,10 €
CARAMBA Zaščita podvozja je visoko kakovostno zaščitno sredstvo, ki se lahko naknadno lakira in je namenjeno za zaščito pred udarci kamenja za dno in vidne dele vozila, kot so spojler, prag, vrata, zadnji odbijač in blatnik. Uporabna je za osebne avtomobile, avtodome in kamione.
 
• Na obdelani površini ustvarja trdovraten, trajno elastični zaščitni sloj na kavčuk-plastični osnovi z odličnim oprijemom na podlago, kar nudi idealno zaščito pred poškodbami zaradi kamenja in mehanskih vplivov
• Je odporna proti delovanju vremenskih vplivov, kot je vlaga pri škropljenju in proti visokim temperaturam
• Je odporna na šibke kisline in baze in ščiti spodaj ležeče materiale pred škodljivo korozijo
• Deluje kot zvočna izolacija proti hrupu teka vozila in delovanja motorja ter tako prispeva k bolj udobni vožnji
• Se lahko naknadno lakira z vsemi običajnimi sistemi 
 
 
 

Nevarno
Vsebuje:
Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikleni, < 2 % aromati;  Etil acetat; Ogljikovodiki, C9 nenasičeni, polimerizirani
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.