0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Toughcoat - Zunanja zaščitna masa

Šifra: TCG3 - 86722
Blagovna znamka: Kent
Masa je mešanica sintetične gume in umetnih smol za zapolnjevanje in zaščito avtomobilske karoserije, pred korozijo in udarci kamenja. Zunanjo zaščitno maso lahko uporabljamo tudi kot material za zmanjševanje hrupa znotraj vozila.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
20,07 €
Cena brez DDV:
16,45 €
Masa je mešanica sintetične gume in umetnih smol za zapolnjevanje in zaščito avtomobilske karoserije, pred korozijo in udarci kamenja. Zunanjo zaščitno maso lahko uporabljamo tudi kot material za zmanjševanje hrupa znotraj vozila.
 
  • Dober oprijem
  • Zelo dobro prekriva že z samo enim nanosom
  • Je zelo fleksibilna
  • Temperatura odpornost od -20° do +80°C
  • Lahko jo prebarvamo
 
Količina: 1 l
 
 

Tough Coat 2, v pločevinki, črn


Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Povzroča zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Toughcoat White, Black, Grey, v plastenki


Pozor
Vsebuje: Etilbenzen 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H373 Lahko škoduje slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.