0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Topcoat - Zunanja zaščitna masa

Šifra: AK - 87872
Blagovna znamka: Akemi
Topcoat je zaščita za karoserije pred kamenjem na osnovi alkida, ki se hitro suši in omogoča hitro barvanje. Topcoat deluje kot zaščita po popravilu karoserije in daje odlično teksturo, kar omogoča lažje usklajevanje z zaključki OEM na pragovih, ploščah pod vrati, sprednjih in zadnjih ploščah.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
23,55 €
Cena brez DDV:
19,30 €

Značilnosti in prednosti izdelka so naslednje:

 • Zelo dobra pokritost premaza
 • Formula, ki prekrije znake varjenja in tesnila
 • Lahko se nanese preko tesnilnih mas
 • Združljiva z osnovnimi premazi na bazi topil in vode
 • Hitro barvanje
 • Lahko se posuši z infrardečo svetlobo
 • Primerna za peskanje
 • Visoka odpornost proti obrabi
 • Ščiti pred kamnitimi okruški, soljo, vlago in rjo
 • Pomaga pri izolaciji zvoka in vibracij
 • Črna formulacija se s staranjem ne obarva in ne posivi
 • Količina: 1 l

Območje uporabe:

Topcoat se običajno uporablja za zaščito vseh spodnjih površin in za poustvaritev zaključka OEM na večini vozil, kot so spodnji robovi vrat, pragovi ter sprednje in zadnje spodnje plošče.

 
 
 


 
 

Nevarno

Vsebuje: xylene

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrste izpostavljenosti: vdihavanje / inhalacija. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P260 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.