0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Stone Chip Coating - Zaščitni sprej

Šifra: SCCB - 85481
Blagovna znamka: Kent
Zaščitni sprej se uporablja kot zaščita pred udarci kamnov, kot antikorozijska zaščita na odbijačih, sprednjem ter zadnjem delu avtomobila, ohišju. Uporablja se lahko na vseh vrstah vozil (avtomobilih, avtobusih, tovornjakih).
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,35 €
Cena brez DDV:
13,40 €
Zaščitni sprej se uporablja kot zaščita pred udarci kamnov, kot antikorozijska zaščita na odbijačih, sprednjem ter zadnjem delu avtomobila, ohišju. Uporablja se lahko na vseh vrstah vozil (avtomobilih, avtobusih, tovornjakih).
 
  • Lahko se ga prebarva
  • Trajen elastičen film
  • Dobra zaščita proti udarcem kamenja in vremenskim vplivom
  • Na voljo v sivi in črni barvi
 
Količina: 500 ml
 
 

Stone Chip Coating Black - Zaščitni sprej, črn 
 
Nevarno
Vsebuje: n-Butil acetat, etil acetat 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU Z KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EU066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Stone Chip Coating Grey - Zaščitni sprej, siv
 
Nevarno
Vsebuje: ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični; etil acetat 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU Z KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EU066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.