0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

2K Epoxy Primer - 2K epoksi prajmer

Šifra: AK - 88111
Blagovna znamka: Akemi
Debeloslojni 2-komponentni epoksi premaz z zelo dobrimi protikorozijskimi lastnostmi.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Pakiranje

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
48,56 €
Cena brez DDV:
39,80 €

Debeloslojni 2-komponentni epoksi premaz z zelo dobrimi protikorozijskimi lastnostmi.

  • Prajmer 1 kg
  • Trdilec 0,45 kg

Video

 

2K Epoxy Primer

 

Pozor
Vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko; težo 700; ksilen
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje / Inhalacija. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale. P241 Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo], odporno proti eksplozijam. P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P260 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Vsebino  /vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. · 2.3 Druge nevarnosti Kot je dokazano, proizvod ne vsebuje nobenih organsko vezanih halogenskih spojin (AOX), nitratov, spojih težkih kovin in formaldehida.

 

Hardener for 2K Epoxy Primer

Nevarno
Vsebuje: ksilen; Butanol; 1-Metoksi-2-propanol; Etilbenzen
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje preko osrednjega živčnega sistema in slušnim organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje / Inhalacija. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol. Lahko povzroči alergijski odziv.