0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Rubber Guard - Gumijasta zaščita v spreju

Šifra: SRU - 50110
Blagovna znamka: Kent
Količina: 577 ml
Visoko odporna tekstura, ki je namenjena za hitro popravljanje avtomobilske zaščite. Za zaščito pred praskami kamnov.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,78 €
Cena brez DDV:
13,75 €
Visoko odporna tekstura, ki je namenjena za hitro popravljanje avtomobilske zaščite. Za zaščito pred praskami kamnov.
 
  • Preprosta in hitra uporaba
  • S staranjem se ne lušči in ne izgubi barve
 
 
 

Nevarno
Vsebuje: Toluen 

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P201  Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202  Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/  122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicne uporabnike. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.