0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Matt Black Spray - Črna mat barva

Šifra: MBS - 85480
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Hitro sušeča mat črna barva z dobrim oprijemom.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
7,81 €
Cena brez DDV:
6,40 €
Hitro sušeča mat črna barva z dobrim oprijemom.
 
  • Uporaba na vseh plastičnih površinah brez uporabe prajmerja
  • Lep končni videz
  • Zelo dober opijem na večino površin
 
 

Nevarno
Vsebuje: aceton n-Butil acetat; Etil acetat; Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikli, <2% aromatiki
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.