0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Wheel Rim Silver - High Gloss - Barva za platišča

Šifra: WRS - 84329
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Visoko sijoča srebrna barva za obnavljanje videza platišč in pokrovov.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
18,00 €
Cena brez DDV:
14,75 €
Visoko sijoča srebrna barva za obnavljanje videza platišč in pokrovov.
 
  • Aluminijast videz
  • Dobra zaščita
 

 
Nevarno
Vsebuje: Etil acetat aceton n-Butil acetat;Ogljikovodiki, C9, dišavnice; Metil metakrilat n-Butilmetakrilat; Maščobne kisline, C14-18 in C16-18-nesatd., maleinirane anhidrid maleinske kisline
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.