0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plaz Tex Clear 2 - Strukturna barva, prozorna

Šifra: PTC - 84586
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Omogoča izdelavo kopije plastičnih delov, armaturnih plošč in odbijačev.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
25,50 €
Cena brez DDV:
20,90 €
Omogoča izdelavo kopije plastičnih delov, armaturnih plošč in odbijačev.
  • Finejša barva
  • Se hitro suši
  • Ujema se z večino OEM premazov npr. Ford, Renault, novejša Toyota in veliko premazov armaturnih plošč

 
Nevarno
Vsebuje: aceton; n-Butil acetat; Butanol; Izopropil alkohol 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P341 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.