0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Waxcoat - Vosek v spreju

Šifra: CWX - 34488
Blagovna znamka: Kent
Posebno razvit vosek v razpršilcu za aplikacije v notranjosti karoserije. Voskov premaz se lahko uporablja na še tako nedostopnih mestih z uporabo specialnega podaljška. Idealen za zaščito notranjosti vrat, škatlastih predelov, notranjosti pragov, prtljažnikov, vznožja izvrtin in za zaščito kovinskih plošč proti rji.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
15,37 €
Cena brez DDV:
12,60 €
Posebno razvit vosek v razpršilcu za aplikacije v notranjosti karoserije. Voskov premaz se lahko uporablja na še tako nedostopnih mestih z uporabo specialnega podaljška. Idealen za zaščito notranjosti vrat, škatlastih predelov, notranjosti pragov, prtljažnikov, vznožja izvrtin in za zaščito kovinskih plošč proti rji.
 
  • Enostaven nanos in uporaba
  • Hitro sušenje: 3 ure
  • Odporen na vodo in sol
  • Primeren za uporabo na sveže nanešenih barvanih površinah
 
 

Waxcoat, v razpršilu 500 ml


Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana; Ogljikovodik, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%) 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P312 PRI VDIHAVANJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Waxcoat, v pločevinki 1 l


Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodik, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%) 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.