0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Auto Grease White - Bela mast

Šifra: AGW - 84593
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Na kalciju bazirana mast, ki je zasnovana tako, da zagotovi viden nanos. Namenjena je široki paleti uporabe. Odlikuje jo odločna prodornost, odpornost na vodo in paro.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
14,21 €
Cena brez DDV:
11,65 €
Na kalciju bazirana mast, ki je zasnovana tako, da zagotovi viden nanos. Namenjena je široki paleti uporabe. Odlikuje jo odločna prodornost, odpornost na vodo in paro.
 
  • Dobra oprijemljivost
  • Razprši vodo
  • Se dobro vpija v površino
  • Brez silikona
  • Temperaturna odpornost od -20°C do +160°C
  • Varna za uporabo na plastiki in barvi
  • Uporabna tudi na težje dosegljivih mestih
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični; ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana; izopropil alkohol 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.  Samo za poklicno in industrijsko uporabo.